O FIRMIE

Firma kWh zajmuje się szeroko pojętymi obliczeniami energetycznymi. Właścicielem firmy jest mgr inż. Andrzej Chodyniecki.
Jako absolwent Politechniki Szczecińskiej (Systemy i Urządzenia Energetyczne) oraz UTP w Bydgoszczy (Fizyka Budowli) uzyskał podstawy teoretyczne w zakresie energetyki. W praktyce przez 16 lat pracował w Zakładach Chemicznych Police S.A. w obszarze energetyki (dwie elektrociepłownie o łącznej mocy 100 MWe) zaczynając od stanowiska Specjalisty poprzez Energetyka Zakładu, Kierownika Biura i Dyrektora Centrum Energetyki.

Obszary działania firmy to głównie:
1. Obliczania cieplne budynków,
2. Badania sprawności kotłów, rurociągów, turbin parowych, silników gazowych, instalacji sprężonego powietrza,
3. Opracowanie koncepcji przed inwestycyjnych,
4. Audyty energetyczne przedsiębiorstw.

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku  nakłada obowiązek wykonywania audytu energetycznego  w dużych przedsiębiorstwach. Obowiązek ten wynika z zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE. Dzięki przeprowadzeniu audytu energetycznego przedsiębiorstwo uzyska informację o możliwościach oszczędności energii. Wyniki audytu są wykorzystywane do analiz oraz kontroli. Raport z wykonanego audytu energetycznego może zostać objęty kontrolą Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Powołując się na dyrektywę 2012/27/UE – „Kryteria minimalne dotyczące audytów energetycznych w tym audytów przeprowadzonych w ramach systemów zarządzania energią” oraz Art. 37. Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku  – audyty energetyczne opierają się na następujących wytycznych:
audyt należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;
zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych  oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;
powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

kWh - Andrzej Chodyniecki ul. 5 Lipca 35a/8 70-376 Szczecin, tel. 608 317 572, NIP 597-148-53-33